Ostale usluge

Priprema dokumentacije za dobijanje kredita, lizinga

Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana (Obrazac PPDG2R)

Savetovanje