Računovodstvene usluge

Osnovne računovodstvene usluge obuhvataju:​

  • vođenje poslovnih knjiga
  • vođenje analitičkih evidencija
  • izradu kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena
  • vođenje KEP knjige
  • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV
  • analizu poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično)
  • izradu završnog računa

Pored ovih usluga, tu su i:

Usluga platnog prometa koja obuhvata bezgotovinski platni promet i platni promet sa inostrantsvom.

Usluga obrađivanja dokumentacije i završavanja svega u Poreskoj upravi kao što je elektronska i papirna predaja poreskih prijava, sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom, sređivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza i drugo.

Takođe, za Vas vršimo i usluge plata, kadrova i socijalnog, odnosno, obračun plata, obračun svih naknada zarada, obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih, obračun zakupnina, vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4 obrasca.